BESTÄMMELSER OCH ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Artikel 1. Allmänna bestämmelser

 1. Dessa föreskrifter definierar reglerna för att göra köp och använda tjänster på elektronisk väg av administratören som en del av tjänsten som finns tillgänglig på www.supraprint.se (“SUPRINT”).
 2. Administratör är SUPRAPRINT Kwiatkowski Sp. z o.o., registrerad i Pruszków, ul. Domaniewska 5, införd i registret över företagare KRS 0001110165, REGON 010780415, VAT: PL5271005265.
 3. För att kunna använda SUPRAPRINT, lägga beställningar eller använda tjänsterna måste du ha en enhet med internetuppkoppling och programvara för att surfa och använda webbplatser, samt tillgång till korrekt konfigurerad e-post som anges i beställningen.

Artikel 2. Kunder och registrering

 1. För att kunna göra köp måste Kunden vara inloggad på SUPRAPRINT.
 2. SUPRAPRINT publicerar information om produkter (“Produkter”) och deras tillgänglighet för köp. För att undvika tvivel utgör denna information inte ett erbjudande, utan en inbjudan att bjuda, som förklaras i produktinformationen. Valet av Produkter och bekräftelse på Kundens avsikt att köpa dem är grunden för att ingå ett köpeavtal för de valda Produkterna (“Beställning”).
 3. Administratören informerar om att bilderna på produkterna endast anger specifika modeller. Eventuella skillnader mellan de individuella inställningarna på datorn eller annan enhet som Kunden kan komma att använda vid köpet (färg, proportioner etc.) kan inte utgöra grund för reklamation på produkten.
 4. Kunden väljer produkter genom att lägga till dem i den virtuella korgen. Att lägga produkter i korgen betyder inte att de är reserverade. Om Produkterna är slutsålda innan Beställningen har bekräftats av Kunden förbehåller sig administratören rätten att inte fullfölja en sådan Beställning.
 5. Vissa produkter skapas på basis av individuella parametrar som tillhandahålls av kunden, i synnerhet en bildfil som skickas av kunden (“Dedikerad produkt”).
 6. Grafikfiler som skickas av kunden för placering som en dedikerad produkt bör förberedas i enlighet med de tekniska kraven som anges i specifikationerna för framställning av SUPRAPRINT-tryckmaterial, som utgör Bilaga 1: “Hur man förbereder filer för utskrift” till dessa villkor. Det finns flera alternativ för att ladda upp filer, beroende på den dedikerade produkten som valts av kunden och filstorleken. Varje fil har kontrollerats för överensstämmelse med administratörens specifikationer, inklusive: kontroll av dimensioner, detektering av öppna teckensnitt, kontroll av teckensnitt och sökvägskonvertering, identifiering av färger enligt Pantone-skalan, konvertering av CMYK-färgen till den bästa profilen enligt utskriftsordningen, kontroll av vita övertryck och perforeringar (grundläggande verifiering). Om filen inte uppfyller Administratörens grundläggande utskriftsspecifikationer måste Kunden göra alla nödvändiga tekniska ändringar av bildfilerna enligt vad som anges. Om nödvändiga ändringar inte görs kommer beställningen inte att behandlas. På kundens begäran kan filen även kontrolleras för överensstämmelse med specifikationen baserat på ytterligare kriterier: krav på minimiupplösning (72 dpi), avståndet mellan bilden och kanten, orienteringen fram och bak samt grafisk kontroll av säkerhetsmarginalerna (ytterligare verifiering). Ytterligare verifiering är föremål för en avgift.
 7. Om resultatet av den ytterligare verifieringen är negativt kan Kunden dock acceptera projektet och Administratören accepterar Ordern för utförande. Eventuella klagomål som härrör från bristande efterlevnad av administratörens tekniska specifikationer får dock inte beaktas av administratören.
 8. Bildfiler som tillhandahålls administratören av kunden bör verifieras med uppdaterad antivirusprogramvara och säkras ordentligt.
 9. Användningen av grafiska filer som skickas av Kunden till administratören får inte bryta mot lagen eller tredje parts rättigheter. Administratören ansvarar inte för innehållet i bildfiler som skickas av kunden och gör inga ändringar i detta innehåll. Om grafikfilerna som skickas av kunden innehåller olagligt innehåll kan administratören dock vägra att utföra en sådan order.

Avsnitt 3. Inköp

 1. Kunden kan göra ändringar i Ordern efter dess inlämnande, och innan Administratören påbörjar dess implementering, är varje ändring föremål för en extra klumpsumma till SUPRAPRINT, i enlighet med de arrangemang som gjorts elektroniskt (e-post). Beställningen ändras efter samråd med Administratör via e-post.
 2. Om bildfilen inte överensstämmer med specifikationerna eller om det finns ändringar i beställningen, kan beställningsdatumet förlängas.
 3. Efter att Kunden lagt Beställningen och gjort betalningen för Produkten får Kunden en beställningsbekräftelse via e-post, inklusive information om datum för Beställningen (dvs genom att skicka Produkterna till den adress som Kunden uppgett). I händelse av att Beställningen endast har genomförts delvis, ingås avtalet endast med avseende på de bekräftade Produkterna. Om Kunden som är konsument inte vill ingå ett avtal avseende vissa Produkter har han rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från leveransdatumet av de köpta Produkterna. Kunden kan inte säga upp avtalet för dedikerade produkter.
 4. Administratören förbehåller sig rätten att vägra acceptera beställningen, vilket han omedelbart bör meddela kunden om, dock senast inom 48 timmar från dagen för mottagandet av beställningen eller från det datum då nödvändiga korrigeringar av grafikfilerna gjorts av kunden, i enlighet med avsnitt 6, särskilt i fall som:
  a. inte tillhandahålla alla uppgifter som krävs för att behandla Beställningen i formuläret
  b. otillgänglighet av produkten;
  c. ingen kontakt med kunden för att komplettera och verifiera uppgifterna i den gjorda beställningen;
  d. grafikfiler som skickas av klienten innehåller fel eller har inte skickats korrekt.
 5. I händelse av att administratören inte kan fullfölja beställningen helt eller delvis, eftersom produkten inte längre är tillgänglig eller, under oförutsedda omständigheter, inte har levererats till administratören eller har gått förlorad, kommer administratören omedelbart att meddela kunden och kommer att återbetala kostnaderna eller tillhandahålla tjänster ungefär lika mycket som det pris som betalats – i enlighet med kundens beslut och avtal.
 6. Kunden har rätt att avbryta den gjorda beställningen endast tills beställningsstatus ändras till: “Order accepterad för behandling”. Det är inte möjligt att avbryta en Order när statusen för Ordern ändras till den senare. Enskilda beställningar från varukorgen kan inte annulleras. Kunder kan endast avbeställa alla beställningar i varukorgen. I händelse av att ett element i Beställningen ändrar status som ska behandlas eller nästa, får Kunden inte annullera Beställningen, trots tidigare status för andra Beställningsartiklar. Beställningar kan endast annulleras av kunder via deras SUPRAPRINT-konton.
 7. Kunden är skyldig att uppge en fullständig och korrekt leveransadress och telefonnummer, som inte bör ändras före leverans, efter val av Produkter och innan val av betalningsmetod. Ändringar av leveransadress får endast göras under exceptionella omständigheter, efter att de har godkänts av Administratören och innan Produkterna överlämnas till transportören för leverans.

Avsnitt 4. Betalning

 1. Vi accepterar kundens elektroniska betalningar genom en specialiserad betalningsinstitution med vilken administratören har undertecknat ett avtal. När en kund vill betala med ett betalkort med onlinebetalning eller banköverföring, kommer han att omdirigeras till en betalningswebbplats, till exempel kundbankens inloggningssida eller Card Authorization Center. Om betalningen för Produkten inte behandlas omedelbart efter ovanstående omdirigering, kommer Beställningen som lagts av Kunden att annulleras.
 2. Produktpriset som anges i produktbeskrivningen inkluderar skatter och alla lagligt tillämpliga betalningar. Priset inkluderar inte produkttransport eller leveranskostnader, vilka anges separat.
 3. Köpet av produkten dokumenteras med ett kvitto eller en momsfaktura. Kunder får elektroniska filer med stödjande dokument (särskilt momsfakturor med bilagor, inklusive momskorrigeringsfakturor), såvida inte Kunden uttryckligen har begärt att pappersfakturor ska skickas per post. Kunden kan ladda ner den elektroniska fakturan efter att ha loggat in på sitt kundkonto genom att klicka på knappen “Ladda ner faktura”. Kunden samtycker till att ta emot elektroniska fakturor genom att klicka på knappen “Ladda ner”.
 4. Administratören kan ge kunden en rabatt- eller rabattkupong enligt definitionen av SUPRAPRINT. Kunden får endast använda de insamlade rabatterna för köp av Produkter. Rabattvärdet sänker priset kunden betalar för produkten. Rabatter kan endast ackumuleras när det tydligt anges. Rabatter kan inte säljas eller bytas mot kontanter eller andra tjänster.

Avsnitt 5. Produktleverans

 1. Platsen för utförandet av tjänsten som tillhandahålls av administratören, enligt definitionen i försäljningsavtalet, är platsen för mottagandet av produkten (i tveksamma fall, platsen för mottagandet av produkten som anges av kunden).
 2. Orderleveranstiden (produktleverans) anges på varje orderbekräftelse.
 3. Produkten skickas endast till bosättningslandet eller till kundens säte i Europeiska unionen.
 4. Kunden bör kontrollera produktens skick vid leverans i närvaro av kuriren. Vid synliga skador på Produkten som kan ha uppstått under transporten ska Kunden notera skadan tillsammans med budet och omedelbart meddela Administratören.
 5. Administratören ansvarar inte för utebliven leverans av produkten av skäl som är relaterade till kunden – t.ex. ange en felaktig eller ofullständig leveransadress, vilket förhindrar leverans. I detta fall kommer administratören att meddela kunden om ett misslyckat försök att leverera produkten.
 6. Administratören har rätt att ta ut en tilläggsavgift för lagring av ej levererade dedikerade produkter av skäl relaterade till kunden med 1 % av priset för den dedikerade produkten för varje påbörjad lagringsvecka.

Artikel 6. Nyhetsbrev (Newsletter)

 1. Administratören kan tillhandahålla nyhetsbrevstjänster till kunder genom att skicka dem gratis information till den e-postadress som kunden har angett om produkter, rabatter, tävlingar, nya upplagor av SUPRAPRINT, samt fakta eller händelser som kan vara relaterade till administratörens affärsverksamhet och om administratörens tjänster. . Denna tjänst tillhandahålls till kunder som har gett sitt samtycke. Kunder kan ändra nyhetsbrevets inställningar eller avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet genom att ändra sina kontoinställningar eller genom att skicka ett meddelande om avregistrering till e-postadressen som anges i sidfoten på varje nyhetsbrev.
 2. Administratören förbehåller sig rätten att:
  a.skicka reklam och affärsinformation till kunder via nyhetsbrevet;
  b. inaktivera regelbundet nyhetsbrevstjänsten av tekniska skäl (t.ex. underhåll, systemändringar eller reparationer);
  c. inaktivera nyhetsbrevstjänsten helt utan föregående meddelande.

Artikel 7. Skydd av personuppgifter

 1. Administratören är administratören av personuppgifter för klienter och personer som anges av klienter. Personuppgifter behandlas av administratören i enlighet med lagen, särskilt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och upphävande av direktiv 95/46/EG (General Data Protection Regulation – GDPR) endast för ändamål relaterade till administratörens verksamhet inom området SUPRAPRINT, inklusive ingående och fullgörande av försäljningsavtal (Produkthanteringsförsäljning) transaktioner), arkivering och marknadsföring av tjänster och produkter som erbjuds i samband med nyhetsbrevstjänsten.
 2. Personuppgifter som behandlas av administratören kan lämnas ut till enheter som är behöriga att ta emot dem enligt tillämplig lag, inklusive relevanta rättsliga myndigheter.
 3. Personer vars personuppgifter behandlas av Administratören kan vara säkra på att utöva de rättigheter som följer av bestämmelserna om skydd av personuppgifter.
 4. Personuppgifter om kunder och andra personer som tillhandahålls av kunder skyddas av administratören mot obehörig åtkomst, avslöjande, förlust, skada och obehörig data eller information genom lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.
 5. All information om administratörens behandling av personuppgifter regleras av integritetspolicyn och cookiepolicyn.

Avsnitt 8. Klagomålshantering

 1. Kunden kan lämna in ett klagomål till administratören, särskilt om produktens bristande efterlevnad av avtalet och i händelse av att de åtgärder som utförs av administratören enligt dessa villkor är oförenliga med dessa villkor.
 2. Klagomål kan lämnas elektroniskt via kontaktformuläret som finns på SUPRAPRINTs webbplats eller med rekommenderat brev som skickas till administratörens adress.
 3. Klagomålet ska innehålla: namn och efternamn, kundens e-postadress skickad till SUPRAPRINT, beskrivning av den aktuella transaktionen, andra omständigheter som motiverar klagomålet, samt kundens specifika begäran angående klagomålet. Dessutom är Kunden skyldig att lämna ytterligare information för att utreda klagomålet på begäran av Administratören.
 4. Om uppgifterna om informationen i klagomålet behöver kompletteras, kommer administratören att kontakta kunden som lämnar in klagomålet för att be om ett lämpligt tillägg.
 5. Administratören behandlar klagomålet inom 14 dagar från dagen för mottagandet av ett korrekt ifyllt klagomål, såvida inte kunden begärt dess komplettering, eller i fallet med ett produktklagomål, inom 14 dagar från dagen för mottagandet av produkten med detaljerad motivering av klagomålet. Kunden kommer att få information om hur reklamationen ska hanteras via e-post som lämnats vid registreringen. Om klagomålet avslås kommer Administratören att underrätta Kunden med angivande av motiveringen för beslutet.
 6. Om produkten kan ersättas eller repareras kommer administratören att meddela kunden och tillhandahålla all nödvändig information om vidare förfaranden. Om återbetalningen för produkten är motiverad kommer den att returneras inom 14 dagar efter det att produkten har returnerats till administratören.
 7. Administratören accepterar inte några paket som betalas av mottagaren.
 8. Kunden har rätt att överklaga Handläggarens beslut till Kundtjänstchefen avseende inlämnat klagomål.
 9. Återbetalning kommer att göras i form av den ursprungliga betalningen. Återbetalningar för den köpta Produkten kommer att göras omedelbart efter det att Administratören mottagit korrigeringsfakturan, såvida inte Kunden har använt den insamlade rabatten på hans konto för att köpa Produkten, i vilket fall återbetalningen reduceras med beloppet av den använda rabatten, vilket Kunden kommer att kunna använda i en framtida transaktion.
 10. Online tvistlösning enligt art. 14 (1) ODR-förordning för konsumenter: Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinetvistlösning (ODR) som kan nås på http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Artikel 9. Uppsägning av kontraktet

 1. Kunden, som konsument, kan frånträda försäljningsavtalet utan att ange någon anledning inom 14 dagar efter mottagandet av Produkten. Avtalet kan sägas upp med hjälp av kontaktformuläret som finns på SUPRAPRINT eller skriftligt. Om kunden har köpt flera produkter i en beställning kan avbeställning gälla alla eller endast de som valts av kunden, såvida inte produkten säljs som ett kit, kit eller paket, och avbeställning är endast möjlig för hela kitet, kitet eller paketet. Rätten att välja bort gäller inte dedikerade produkter (se artikel 3.5).