SEKRETESS OCH COOKIES POLICY

Artikel 1. Standard för integritetsskydd

 1. Som administratör av personuppgifter, SUPRAPRINT-tryckeriet, ägt av SUPRAPRINT Kwiatkowski S.K.A., ul. Domaniewska 5, 05-800 Pruszków (“Administratör”), som kan kontaktas via e-postadressen: info@supraprint.pl , vikt för skyddet av integritet och konfidentialitet för personuppgifter som matas in i elektroniska former av webbplatsen som är tillgänglig på domänen www.supraprint.se (“SUPRAPRINT”) av kunder.
 2. Administratören väljer noggrant ut och tillämpar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddet av personuppgifter som behandlas. Endast personer som är vederbörligen auktoriserade av administratören har full tillgång till databaserna.

Artikel 2. Skäl för behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas av administratören i enlighet med lagen, särskilt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (General Data Protection Regulation – GDPR) för följande ändamål:

 1. Utförande av kontraktet för tillhandahållande av tjänster som specificeras i SUPRAPRINT-förordningen (i enlighet med GDPR, artikel 6 (1) (b);
 2. Uppfylla administratörens juridiska ansvar;
 3. Marknadsföring av egna produkter eller tjänster, inklusive personliga (i enlighet med GDPR, artikel 6 (1) (f);
 4. Att driva eller säkra anspråk (i enlighet med GDPR, artikel 6 (1) (f);
 5. Använda nyhetsbrevstjänsten i enlighet med beviljat samtycke (GDPR, artikel 6 (1) (a).
 6. Ingåendet av avtalet beror på tillhandahållandet av data för att utföra avtalet för tillhandahållande av tjänster som anges i SUPRAPRINT-föreskrifterna. Kunden åtar sig att tillhandahålla dessa uppgifter. Om kunden inte gör det kommer det inte att vara möjligt att ingå avtalet och utföra tjänsterna. Att tillhandahålla personuppgifter för att använda nyhetsbrevstjänsten är helt frivilligt.
 7. Administratören kan behandla uppgifter om personer som tillhandahålls av klienter för att använda Administratörens tjänster. Genom att skicka samtycke från tredje part i varje enskilt fall, förklarar kunden lämpligt samtycke från dessa personer att överföra sina uppgifter till administratören.

Avsnitt 3. Insamling av personuppgifter

 1. För att registrera ett SUPRAPRINT-konto måste kunden tillhandahålla de uppgifter som anges i art. 2 i SUPRAPRINT-reglementet.
 2. För att göra köp hos SUPRAPRINT måste Kunden tillhandahålla de uppgifter som anges i art. 3 i SUPRAPRINT-bestämmelserna.

Artikel 4. Omfattning av behandling av personuppgifter

 1. Uppgifterna som tillhandahålls av kunden används för att ge kunderna information om administratörens och administratörens tjänster, effektiviteten hos tjänster som tillhandahålls av administratören och för statistiska ändamål.
 2. Personuppgifter om personer som tillhandahålls av kunder som avvisat den mottagna inbjudan att delta i SUPRAPRINT, behandlas av Administratören för ändamål relaterade till hanteringen av den serviceprocess som erbjuds av Administratören, inklusive verifiering av personer som avvisat den mottagna inbjudan.
 3. Om Administratören tar emot personuppgifter på annat sätt än uppgiftsinnehavaren har lämnat, kommer Administratören att försöka fullgöra skyldigheterna relaterade till sekundärinformation enligt art. 14
 4. Närhelst kunder deltar i tävlingar som anordnas av administratören, används dessa kunders kontaktuppgifter för att effektivt genomföra nämnda tävling, t.ex. ett meddelande om seger.
 5. Administratören använder de IP-adresser som samlas in från onlineanslutningar för tekniska ändamål relaterade till serveradministration. Dessutom används IP-adresser för att samla in allmän statistisk demografisk information (t.ex. om den region från vilken anslutningen görs).

Artikel 5. Kontroll av behandlingen av personuppgifter

 1. Alla kunder vars personuppgifter behandlas av Administratören har rätt att få tillgång till, korrigera, radera och överföra, begränsa behandlingen, invända mot databehandling baserat på Administratörens legitima intresse eller behandling för direktmarknadsföringsändamål, återkalla samtycke när som helst, utan som påverkar behandlingens laglighet (om behandlingen är baserad på samtycke), baserad på samtycke. Kunden åtar sig att tillhandahålla fullständiga, giltiga och sanna uppgifter.
 2. Med användning av de rättigheter som anges ovan i kap. 1 beror på att du skickar en lämplig förfrågan till e-postadressen info@supraprint.pl. Sauds begäran måste innehålla kundens fullständiga namn och e-postadress.
 3. Kunden kan när som helst begära radering av sina personuppgifter. I sådana fall upphör Administratören att behandla personuppgifter och raderar dem, om inte ytterligare behandling krävs i enlighet med lagen.
 4. Om de personer vars personuppgifter behandlas av Administratören anser att sådan behandling bryter mot bestämmelserna i GDPR, har de rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Avsnitt 6. Utlämnande av personuppgifter

Kunddata kan lämnas ut till enheter som är behöriga att ta emot dem enligt tillämplig lag, inklusive relevanta rättsliga myndigheter. Personuppgifter kan lämnas ut till enheter som är behöriga att behandla dem, det vill säga transportörer, posttjänster, redovisningsorgan, partners som tillhandahåller tekniska tjänster (utveckling och underhåll av IT-system och webbplatser). Personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredjeländer/internationella organisationer.

Avsnitt 7. Övrig information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas för att utföra avtalet för tillhandahållande av tjänster som anges i SUPRAPRINT-föreskrifterna och för att uppfylla administratörens juridiska ansvar kommer att arkiveras under avtalets löptid och efter dess utgång under den tid som krävs för att:

 1. Support efter försäljning (t.ex. hantering av klagomål);
 2. Att driva eller säkra anspråk;
 3. Uppfylla Administratörens juridiska ansvar (t.ex. ansvar som följer av skatte- och redovisningsbestämmelser).
 4. Personuppgifter som behandlas i syfte att marknadsföra egna produkter eller tjänster baserat på ett berättigat rättsligt intresse kommer att behandlas tills en invändning görs av den person som är relaterad till dessa uppgifter.
 5. Personuppgifter som behandlas på grundval av ett separat samtycke kommer att arkiveras tills detta samtycke återkallas.
 6. Administratören behandlar inte personuppgifter automatiskt.

Avsnitt 8. Information om cookies

 1. SUPRAPRINT-administratören använder cookiefiler, som är datordata, i synnerhet textfiler, lagrade på kunders slutenheter och som används för att surfa på SUPRAPRINT-webbplatser.
 2. Informationen som samlas in med hjälp av cookies möjliggör anpassning av tjänster och innehåll till kundernas individuella behov och preferenser och används för allmän statistik om kundernas användning av SUPRAPRINT.
 3. Personuppgifter som samlas in med hjälp av cookies samlas endast in för att utföra vissa funktioner till förmån för kunderna och krypteras på ett sätt som förhindrar obehörig åtkomst.
 4. I allmänhet använder administratören två typer av cookies – “session cookies” och “permanent cookies”.
  – sessionscookies är temporära filer som finns kvar på kundens enhet tills du loggar ut, lämnar webbplatsen eller stänger av programvaran (webbläsare);
  – beständiga cookies är filer som finns kvar på kundens enhet under den tid som anges i cookieinställningarna eller tills de raderas manuellt av kunden.
 5. Mjukvaran som används för att surfa på webbplatser (webbläsare) är vanligtvis inställd som standard för att tillåta lagring av cookies på kundens slutenhet. SUPRAPRINT-kunder kan ändra dessa inställningar. Webbläsaren låter dig radera cookies. Det är också möjligt att automatiskt blockera cookies. Detaljerad information finns i hjälpfilen eller dokumentationen för webbläsaren.
 6. Cookierestriktioner kan påverka vissa funktioner som är tillgängliga på SUPRAPRINT-webbplatser.
 7. Cookies som används av webbplatsoperatörens partners, i synnerhet webbplatskunder, är föremål för deras egen integritetspolicy.